STATUT 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Morsy gdyńskie” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 89, poz. 20 ze zm.) i niniejszego Statutu. Stowarzyszenie „Morsy gdyńskie” ma osobowość prawną. Użyte w dalszych postanowieniach Statutu określenie „Stowarzyszenie” oznacza Stowarzyszenie „Morsy Gdyńskie”

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Celami Stowarzyszenia są:

1.    Propagowanie i organizowanie całorocznych kąpieli morskich oraz innych form wypoczynku i rekreacji sprzyjających zdrowemu trybowi zycia.

2.    Podejmowanie działań wychowawczych zachęcających do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

3.    Podejmowanie we współdziałaniu z władzami samorządowymi, innymi stowarzyszeniami oraz podmiotami prawa wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz zapewnienia czystości środowiska naturalnego szczególności morza i plaż morskich w obrębie miasta Gdyni.

4.    Działania na rzecz wychowania ekologicznego dzieci i młodzieży.

5.    Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i podmiotami prawa o podobnych celach i sposobach działania.

§ 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.    Prowadzenie działalności w zakresie kąpieli morskich, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.

2.    Organizowanie imprez rekreacyjnych także udział w takich imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia.

3.    Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzacyjnej w zakresie propagowania zdrowego i ekologicznego trybu życia.

4.    Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej dla kąpieli morskich, typu szatnie, prysznice, dom klubowy.

5.    Prowadzenie działalności gospodarczej.

6.    Społeczne monitorowanie stanu czystości morza i plaż morskich obrębie miasta Gdyni i informowanie o ujawnionych naruszeniach lub zagrożeniach odpowiednie władze i służby.

7.    Inne działania sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia i jego działalności.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

§ 6

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników pracowników zawierać umowy z podmiotami gospodarczymi do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ 2 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    Członków zwyczajnych.

2.    Członków wspierających.

§ 8

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

2.    Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub w inny, uzgodniony z Stowarzyszeniem sposób.

§ 9

Osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, jeżeli spełnia warunki wymienione w § 8 ust.1 i przedstawi pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

§ 10

1.    Członkostwo zwyczajne oraz wspierające nabywa się na podstawie złożonej pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Zarząd.

2.    Członkowie wspierający będący osobami prawnymi reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez wyznaczonego imiennie swego przedstawiciela.

§ 11

1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia:

a.    ma czynne i bierne prawo wyborcze z wyjątkiem członków w wieku poniżej 18 tu lat. Ponadto ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz uzyskiwanie informacji o działaniach Stowarzyszenia i jego efektach.

b.   ma prawo do korzystania na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia z obiektów, urządzeń i sprzętu będących własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia.

c.    ma prawo do korzystania z innych świadczeń jakie stwarza swoim członkom

d.   ma prawo do korzystania z nazwy i znaku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze.

2.    Członek wspierający ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Biernego prawa wyborczego nie mają członkowie wspierający nie będący osobami fizycznymi.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1.    przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.    aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.    regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo ustaje na skutek:

1.    dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie zarządowi Stowarzyszenia.

2.    wykreślenie z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich innych ustalonych opłat w uzgodnionych terminach po jednokrotnym pisemnym upomnieniu przez zarząd Stowarzyszenia.

3.    skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

4.    wykluczenie na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia.

5.    śmierci członka.

§ 14

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 3 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków

2.    Zarząd Stowarzyszenia

3.    Komisja rewizyjna

§ 16

1.    Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa czwarty rok od dnia wyborów. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż 2 tygodnie przed końcem kadencji dotychczasowych władz. Wyboru pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje zebranie założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

2.    W razie odejścia członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

3.    Uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 17

1.    Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Klubu lub na pisemny wniosek ¼ członków Stowarzyszenia.

2.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:

1.    Określenie głownych kierunków działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia.

2.    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania ustepującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3.    Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji rewizyjnej.

4.    Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5.    Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwała o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

6.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków Stowarzyszenia.

7.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członków.

§ 19

Walne zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 20

W Walnym zebraniu członków biorą udział:

1.    Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający będący osobami fizycznymi, z tym jednak, że członkowie wspierający nie mają czynnego prawa wyborczego.

2.    Z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd klubu zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania zebrania. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się do 30 czerwca danego roku, a jego celem jest udzielenie absolutorium władzom Spółki z ich działalności w roku ubiegłym, zatwierdzenie sprawozdań i dokumentów finansowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się także w roku wyborczym w terminie określonym w § 16 ust. 1 w celu wyboru władz Stowarzyszenia.

§ 22

1.    Nadzwyczajne Walne zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy własne Zarządu Stowarzyszenia oraz na żądanie ¼ członków Stowarzyszenia.

2.    Nadzwyczajne Walne zebranie Członków winno być przeprowadzone przez Zarząd w terminie czterech tygodni od daty podjęcia uchwały o jego zwołaniu lub otrzymaniu pisemnego żądania członków.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

1.    Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne zebranie Członków

(z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 zd.3). Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i sekretarza.

2.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.

§ 24

Do zakresu działalności zarządu należy:

1.    Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.

2.    Uchwalanie rocznych planów działalności programowej i finansowej.

3.    Zatwierdzanie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych.

4.    Zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia.

5.    Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

6.    Zwoływanie Walnego zebrania Członków.

7.    Podejmowanie decyzji w sprawach przystępowania Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.

8.    Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

9.    ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminów ich płatności.

10. Podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.

11. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Stowarzyszenia.

12. Zatrudnianie pracowników.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 26.

§ 25

Posiedzenia zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 26

Spółka jest reprezentowana przez zarząd w ten sposób, że oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia są składane przez Prezesa zarządu samodzielnie lub dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie. W taki sam sposób następuje zaciąganie zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie.

§ 27

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 28

1.    Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.    Komisja rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

3.    Komisja Rewizyjna ma prawo występować do zarządu Stowarzyszenia z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

4.    Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub delegowany przez niego członek komisji rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ 4

MAJĄTEK I FINANSE 

§ 29

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią:

·         nieruchomości

·         ruchomości

·         finanse

·         inne

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów, spadków, wpłat z działalności statutowej, ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2.    Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.    Do reprezentowania Zarządu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony:

·         Prezes Zarządu samodzielnie, lub

·         dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie.

§ 30

Prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe w wypadku, gdy zezwoli na to Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania i pod warunkiem przeznaczenia całości dochodów na cele działalności statutowej.

ROZDZIAŁ 5 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.    W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powołuje likwidatora i określa jego prawa i obowiązki.

 

STATUT DO POBRANIA

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com